Wettelijke informatie

Om u en om zichzelf te beschermen, vermeldt Green10 hier de voorwaarden waaronder deze website tot uw beschikking is. Als u hieronder “Green10” leest, mag u “Green10 –  Vandenbogaerde & Co, B.V.” verstaan.

Privacybeleid

Green10 draagt zorg voor de door u verstrekte informatie en gegevens. De persoonsgegevens die u bij het gebruik van de site zou verstrekken worden opgenomen in de bestanden van Green10, met zetel te 2800 Mechelen.

Deze gegevens kunnen door Green10 worden verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie en/of promocampagnes i.v.m. onze producten en diensten. Indien u informatie in het kader van deze campagnes niet wenst te ontvangen kan u ons dit meedelen per e-mail of per brief. Het spreekt voor zich dat u op dezelfde wijze beschikt over een inzage- en correctierecht van uw gegevens.

Andere gegevens of mededelingen, welke niet strikt persoonlijk zijn en wettelijk beschermd zijn, kunnen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en mogen door Green10 verspreid, opgeslagen of gebruikt worden voor welk doel dan ook.

Informatie en afwijzing van aansprakelijkheid

Green10 neemt alle zorgen in acht die redelijkerwijze van haar gevergd kunnen worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en vergetelheden zijn echter niet uit te sluiten. De bezoeker en gebruiker van de site is er zich eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan tevoren op de hoogte wordt gebracht. Green10 kan dan ook niet aansprakelijkheid worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Green10 verbindt er zich toe om, bij verwittiging, fouten of onvolledigheid van gegevens en na eigen beoordeling hiervan, binnen redelijke termijn over te gaan tot verbetering of aanvulling van de informatie op deze website

De verstrekte informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijzigingen onderhevig. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Green10 is niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van de op de site aanwezige links naar andere sites. Evenmin kan Green10 aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van domeinnamen of andere gegevens op deze site.

Auteursrecht

Het materiaal op deze site met inbegrip van de ermee verband houdende grafische gegevens mag gebruikt, gekopieerd en verspreid worden, doch slechts mits uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Green10 en mits bovendien op alle mogelijke vormen van weergave hiervan de naam en volledige contactgegevens van Green10 worden aangebracht, tezamen met de vermelding " © Green10 – Vandenbogaerde & Co, B.V."

Rechtskeuze

De toegang en het gebruik van deze website en haar inhoud wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenkomst met de wetten van België. Eventuele geschillen zullen enkel kunnen worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Mechelen.